Uppsagd utan saklig grund
Blivit felaktigt uppsagd? Få hjälp att bestrida uppsägning

Om du blivit uppsagd utan saklig grund kan arbetsgivaren vara skadeståndsskyldig. Det är inte helt ovanligt att arbetsgivaren meddelar uppsägning och anför olika anledningar som denne anser vara skäl nog för uppsägning. Men arbetsgivaren har inte rätt att själv avgöra vad som är tillräckliga skäl. Om man ändå genomför uppsägningen kan du ha blivit uppsagd utan saklig grund vilket gör det möjligt att inleda en process.

Har du blivit felaktigt uppsagd?


Om du blivit felaktigt uppsagd kan vi hjälpa dig på olika sätt beroende på vad du vill uppnå. Om vi kan se att du blivit felaktigt uppsagd har du hamnat i det man brukar kalla positivt förhandlingsläge.
Vi kan kontakta arbetsgivaren i syfte att nå en uppgörelse som kan bestå i att uppsägningen tas tillbaka på frivillig väg och att båda parter kan förenas och fortsätta framåt. Helt enkelt att man lyckas backa bandet. I andra fall kan det vara aktuellt att kräva skadestånd vilket också kan ske genom utomrättslig förhandling. Utomrättslig förhandling innebär att man för dialog utan domstolsprocess. Man försöker alltså nå en lösning utan att en domstol behöver ta ställning i ett mål.

Uppsagd eller avskedad


Att bli uppsagd eller avskedad anses av många som samma sak. Det är det inte. Att bli uppsagd är det absolut vanligaste vilket är vad som sker vid exempelvis arbetsbrist. En uppsägning ska förhandsaviseras varpå en uppsägningstid löper där den anställda får lön. Det kan dock hända att man inte behöver, eller får, komma till arbetsplatsen under uppsägningstiden men man får alltid lön under tiden.
Att bli avskedad innebär oftast ett mer drastiskt agerande, där den anställde som regel blir avskiljd från sin tjänst med omedelbar verkan. Ett avskedande kan komma ifråga om vid grov misskötsel. Arbetsgivaren kan fatta olika beslut gällande lön för den som blivit avskedad. Många gånger kan det hamna i en efterföljande förhandling då ett beslut om avsked som regel tas med kort varsel.

Viktigt att agera snabbt


Inom arbetsrätten finns flera viktiga tidsfrister som ovillkorligt gäller för att exempelvis inleda process för att få en uppsägning ogiltigförklarad. Om du blivit, eller riskerar, att bli uppsagd eller avskedad och vill skydda dina intressen bör du därför kontakta oss direkt. Vi har möjlighet att med mycket kort varsel agera snabbt för att dels inte missa tidsfrister och dels minska eventuell skada för dig.


Få mer information

Arbetsrätt