Arbetsrätt
Få hjälp av arbetsrättsjurist

Arbetsrätt är ett stort juridiskt område som reglerar vad arbetsmarknadens parter får göra - och inte göra. Det råder i grunden stor frihet för parterna att träffa överenskommelser för såväl den enskilda som grupp. Friheten att träffa överenskommelser har dock sina begränsningar och tydliga regler för hur olika situationer undantagslöst skall hanteras, vilka samtliga ingår i arbetsrätten. Överträdelser av dessa regler, eller brott mot uppsatta avtal, kan medföra stora konsekvenser för såväl den anställda som arbetsgivaren. Exempelvis kan en arbetsgivare bli skyldig att betala kännbara skadestånd och en anställd kan ytterst komma att skiljas från sin anställning. Inom arbetsrätten finns flera tidsfrister som är relativt korta om man vill invända mot exempelvis en uppsägning. Kontakta oss därför så snart som möjligt om du behöver hjälp.

Hjälp av arbetsrättsjurist


Hos oss får du hjälp av en arbetsrättsjurist som uteslutande arbetar inom rättsområdet. Att arbeta specifikt gör att vi har stor erfarenhet och är uppdaterade på vad som gäller. Med en arbetsrättsjurist på din sida har du någon som verkligen kan ta tillvara på dina intressen och har erfarenhet att finna kreativa lösningar för att få ett så bra resultat som möjligt.

Anställd

I egenskap av anställd är en av de vanligare anledningarna till varför man kontaktar oss att man blivit uppsagd på ett felaktigt sätt. Ibland känner man till och vidgår uppgiven anledning, men frågan är om det verkligen är tillräckliga skäl för arbetsgivarens åtgärd. I andra fall kan det vara olika missförhållanden på arbetsplatsen som den anställde påpekat för arbetsgivaren, som i en till synes missnöjesyttring säger upp den anställde mot en fiktiv anledning.
Vi börjar med att gå igenom vad som hänt och resonerar sedan om olika möjligheter. Det kan vara att driva frågan om skadestånd och/eller att få uppsägningen ogiltigförklarad varpå du kan återgå till arbetsplatsen. Där efter söker vi kontakt med arbetsgivaren och håller dig hela tiden uppdaterad. Vi försöker alltid att metodiskt och sakligt nå fram till en uppgörelse du känner dig bekväm med.

Arbetsgivare


Arbetsgivare kan ställas inför många situationer som kräver både snabba och drastiska beslut. Stora bolag har HR-avdelningar vilka i många fall kan vägleda väl medan företag som saknar den resursen hamnar i en svårare position. Vi kan hjälpa dig både med rådgivning för att vägleda i beslut men även vara med vid möten, muntliga förhandlingar etc.
Vi kan biträda dig om en anställd missköter sig för att få denne att inse allvaret i uppkommen situation eller skilja denne från sin anställning, besvara anställd som framställer yrkande i något avseende inom arbetsrätten, arbetsmiljöproblematik m.m.
Det kan även handla om en eller flera anställda som riktar någon form av klander mot person i ledande ställning för exempelvis olämpligt beteende i någon form.

 

Arbetsrätt för både arbetsgivare och anställd


Inom arbetsrätten kan vi hjälpa dig med alla typer av ärenden. Vi företräder såväl arbetsgivare som anställd. Här är några vanliga exempel.

  • Uppsägning utan grund

  • Diskriminering

  • Mobbning utan tillräcklig åtgärd

  • Sexuella trakasserier

  • Anställd begått brottslig handling

  • Misskötsel av arbetstid/arbetsuppgifter

  • Otillåten konkurrerande verksamhet


Örebro, Västerås, Karlstad


Vi är verksamma i Örebro, Västerås och Karlstad vilket möjliggör att vi kan företräda dig var du än finns i hela mellansverige. Vi åtar oss även fall från andra delar av landet när man behöver specialistkompetens av arbetsrättsjurist då flera ärenden går att handlägga på distans.

Tveka inte att kontakta oss för en första bedömning av ditt ärende då det finns flera tidsfrister inom rättsområdet.


Kontakta oss direkt!