Säga upp personal

Det finns många olika anledningar till varför en arbetsgivare behöver avsluta anställning för personal. Det kan vara svårt att ta beslutet och än svårare att meddela till den anställda. Att få sin anställning avslutad får ofta stor påverkan för den enskilda och det är också därför lagstiftaren ställt höga krav på hur processen ska gå till och vad som krävs för att kunna säga upp personal. Av samma anledning gäller att överträdelser kan medföra både allmänt skadestånd jämte ekonomiskt skadestånd till den anställda.

Uppsägning av personliga skäl, avsked eller utköp av personal?

Det finns flera vägar att gå om man behöver avsluta ett anställningsförhållande och beror på om skälet är exempelvis arbetsbrist eller misskötsel.

Uppsägning pga arbetsbrist
En minskad orderingång leder gärna till uppsägning på grund av arbetsbrist vilket är den vanligare anledningen till varför en anställning avslutas och skapar vanligtvis inte några problem rättsligt för arbetsgivaren.

Uppsägning pga personliga skäl
Så snart det kommer till uppsägning på grund av personliga skäl ökar risken för rättsliga följder. Här tillkommer ett ett regelverk som kan vara svårtolkat i vad som är tillräckliga och sakliga skäl för åtgärden.

Avskeda personal
För att avskeda personal som i de flesta fall innebär att personen omedelbart får lämna arbetsplatsen krävs extra kunskap i ett än mer komplext läge. För åtgärden krävs te.x. en betydande misskötsel av allvarligare slag. Om åtgärden vidtas utan tillräckligt stöd blir också skadeståndsbeloppen generellt högre.

Utköp av personal
Det finns också möjlighet att avsluta ett anställningsförhållande genom det som kallas utköp av personal. Förenklat kan man säga att det inte behöver finnas några särskilda skäl som ska vara uppfyllda för att genomföra ett utköp. Det bygger dock på att båda parter är överens varvid man träffar ett utköpsavtal som vanligtvis innebär en ersättning till den anställda för att denna lämnar sin tjänst. Här behövs ofta en förhandling kring storleken på ersättning samt att avtalet utformas korrekt så det fyller sitt syfte enligt överenskommelsen.

Vi ger dig hjälp

Vi kan vara med och ge dig hjälp i att hantera avslutande av anställningsavtal. Redan vid första mötet kan vi vara med och intar det läge som situationen påkallar. I de flesta fall kan vårt inspel vara konsultativt under ett svårt samtal med den anställda för att svara på dennes frågor. I andra fall kan det handla om ett mer konfliktfyllt läge där även förhandling kan ingå då vår tillhörighet till vår part blir mer tydlig.